Byggnadsvårdrapport – Hösten 2017

Byggnadsvårdrapport – Hösten 2017

Inledning

Byggnadsvårdsrapporten är tänkt som en verifikation för vad som är gjort med byggnaden och utgör en del av dess historia och är tänkt att följa fastigheten för kommande generationer och ägare.

Beskrivning av projektet

Magasinsbyggnad uppförd under 1800-talets andra hälft, placerad på fastighetens innergård i norr sydlig riktning. Berörd timmeryttervägg angränsande mot grannfastighetens innergård. Byggnaden var uppförd med 5”-6” liggtimmer. Timmerväggens totala längd är ca 27m och dess höjd är ca 6-7 m. Berörd väggyta är ca 23 m lång och knappt 4m hög. Byggnadens övre del är panelad med smal pärlspont sedan tidigare och ca 4 m i ytterväggens nordligare del, motsvarande grannfastighetens gavelvägg, är reveterad.

Bakgrund

Ca 2/3 räknat nedifrån av timmerbyggnadens vägg har varit opanelad sedan uppförandet. Övre del resterande 1/3 har sedan tidigare panelats med smal pärlspont. Den opanelade timmerväggen har lett till att väggen har blivit påverkad av väder och vind, som har nött den och orsakat mer eller mindre rötskador i timmerväggens yttre skikt. Vissa partier har varit mer utsatta än andra. En del av byggnadens nedre parti har bytts tidigare, troligtvis av samma orsak. Här har inte liggtimmer ersatts med liggtimmer utan man har ställt stående timmer på syllstocken, likvärdig dimension och timret har dymlats ihop. Berört parti motsvarar knappt halva byggnadens längd. Det berörda områdets placering är bakom intilliggande fastighetens timmeruthus. Avstånd mellan byggnadsväggar under 1m, drygt halvmetern.

Dessutom har angränsande byggnad på grannfastigheten tidigare saknat vattenuppsamlingsdon, som hängrännor och stuprör. Det har gjort att berörd fastighet har på ett parti om ca 2 kvm yttervägg och ca 1 kvm innervägg har fått avsevärda rötskador, eftersom skadan har uppstått vid en knutkedja där ytterlångvägg har mött innertvärvägg. Detta upptäcktes och blev mer klarlagt när panelningen av timmerväggen hade påbörjats. Samråd gjordes med beställare. Slutsatsen blev att utföra timmerlagning, eftersom det saknades spikfast virke för panelen. Fler orsaker till slutsatsen var att rötskadan hade uppstått vid ett möte mellan ytter- och innervägg. Följaktligen var knutkedjans nedre del rötskadad. Byggnadens konstruktion och dess hållfastighet för drag och tryck var genom detta nedsatt. Detta skulle komma att falla på panelen om det inte åtgärdades. Samt att utföra det nu innan panelning skulle kostnadsbespara än om det skulle behöva göras i framtiden.

Samtliga bilder är tagna av och byggnadsvårdsrapporten är gjord av Stefan Jonasson, SJYST Bygghantverk & Byggnadsvård AB.

Nedan följer en del av hantverkarens dokumention över arbetet, en bildserie med tillhörande beskrivning. Klicka på de enskilda bilderna för förstoring.